Declaration

До организаторите на
ЗЕЛЕН МАРАТОН 2017

Декларация
от

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. /име, презиме, фамилия/
ЕГН ………………………………., адрес: ……………………………………………………………………………………………
Дата на раждане: ……………………… тел:………………………………… е-mail: …………………………………….. .

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Че съм физически здрав и притежавам нужната подготовка и техника да участвам в ЗЕЛЕН МАРАТОН 2015.
2. Осъзнавам, че участието ми в събитието носи потенциална опасност за здравето и живота ми. Основните рискове могат да бъдат причинени от, но не само, терена, случайни предмети, личното ми физическо състояние, метеорологичните условия, автомобилен трафик. С настоящата декларация доказвам, че съм запознат/а с рисковете, които поемам при участието ми.
3. Декларирам, че при участието ми в събитието ще съм физически здрав/а и действията ми няма да са противопоказни на лекарско предписание.
4. С настоящата декларация се ангажирам от мое име, от името на мои служители, колеги, роднини, наследници и други;
/А/: Да бъдат освободени от отговорност организатори, спонсори, други участници за смъртта ми, за инвалидност, да физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други нещастия, които могат да ме сполетят.
/Б/ Споменатите в този параграф физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на клубните прояви, в които участвам.
С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на участието ми в организираните от Велоклуб „УСТРЕМ“ прояви, да бъда транспортиран/а и съм наясно, че част от тези дейности се заплащат и част от рисковете могат да бъдат застраховани.
Декларацията за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.
Декларирам, че съм прочел/а съдържанието на декларацията и съм съгласен с него.
ПОДПИС: ………………………………..
ДАТА: ……………………………………..

Забележка: Ако нямате навършени 18 години трябва да представите декларация и от вашия родител или настойник.
РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК НА НЕПЪЛНОЛЕТЕН /под 18 годишна възраст/:. Долуподписаният родител/настойник, заявява, че той/тя, в качеството си на такъв е съгласен да освободи от отговорност всички страни описани по-горе от всякаква отговорност, искове, имуществени и неимуществени щети, които могат да бъдат предявявани на горните страни и освобождава от отговорност споменатите страни от името на непълнолетния и родителя/настойника.
Име на родител или настойник: …………………………………………………………..
ПОДПИС:………………………………………….

Comments are closed