Declaration

До организаторите на
ЗЕЛЕН МАРАТОН 2020

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларирам:

  1. Че съм физически здрав и притежавам нужната подготовка и техника да участвам в Изкачване на връх Ботев с Велоклуб „Устрем“ 2020.
  2. Че осъзнавам, че участието ми в събитието носи потенциална опасност за здравето и живота ми. Основните рискове могат да бъдат причинени от, но не само, терена, случайни предмети, личното ми физическо състояние, метеорологичните условия, автомобилен трафик. С регистрацията си декларирам, че съм запознат/а с рисковете, които поемам при участието ми.
  3. Че при участието ми в събитието ще съм физически здрав/а и действията ми няма да са противопоказни на лекарско предписание.
  4. Че ще спазвам всички инструкции от страна на организаторите и ще се придвижвам само по определения маршрут.
  5. Че ще уведомявам организаторите при всяка наложила се промяна относно участието и придвижването ми.
  6. Че с настоящата декларация се ангажирам от мое име, от името на мои служители, колеги, роднини, наследници и други да бъдат освободени от отговорност организатори, спонсори, други участници за смъртта ми, за инвалидност, физически травми, материални щети, кражба на имущество и други нещастия, които могат да ме сполетят. Споменатите в този параграф физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на клубните прояви, в които участвам.
  7. Че давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на участието ми в организираните от Велоклуб „Устрем“ прояви, да бъда транспортиран/а и съм наясно, че част от тези дейности се заплащат и част от рисковете могат да бъдат застраховани.

Декларирам, че съм прочел/а съдържанието на горния текст и съм съгласен/а с него.

Забележка: Ако нямате навършени 18 години, трябва да ни донесете разпечатана и подписана тази декларация и от вашия родител или настойник!

Долуподписаният родител/настойник, заявява, че той/тя, в качеството си на такъв е съгласен с участието в Зелен маратон 2020 на:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
/трите имена и ЕГН на уастника/

както и да освободи всички страни описани по-горе от всякаква отговорност, искове, имуществени и неимуществени щети, които могат да бъдат предявявани на горните страни и освобождава от отговорност споменатите страни от името на непълнолетния и родителя/настойника.

Име на родител/настойник: ……………………………………………………………………………………………………………………….

ПОДПИС: ………………………………………….

Comments are closed.